privacyverklaring

Gegevensprivacy is van belang, hieronder volgt het beleid van onze verwerking persoonsgegevens.

CC FASHIONS, gevestigd aan Rutherfordstraat 25 2014 KL Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Ons website-adres is: https://www.ccfashions.nl.

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– NAW-gegevens
– telefoonnummer
– E-mailadres
– bankrekeningnummer
– overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door gebruik te maken van het contactformulier op onze website, in correspondentie en via telefonisch contact.

Bij het invullen van het contactformulier maken we gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens opvoert.

Het doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken is voor het volgende:
– bellen of e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– goederen en diensten bij je af te leveren
– afhandelen van jouw betaling

CC FASHIONS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Toelichting bewaren van je persoonsgegevens:
– zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens gebruikt worden
-tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens
-om misbruik van onze diensten, schade en fraude te voorkomen

CC FASHIONS deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met derden/onze partners die je gegevens verwerken in onze opdracht, hebben we een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

CC FASHIONS plaatst fotomateriaal/(persoons)gegevens op sociale media, dit doen wij uitsluitend met nadrukkelijke toestemming van jou.

CC FASHIONS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op de website.

We nemen de bescherming van gegevens serieus en gebruiken passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor specifiekere informatie neem dan contact op via info@ccfashions.nl

Wil je je gegevens aanpassen of verwijderen?
Stuur een verzoek ter correctie of verwijdering van persoonsgegevens naar info@ccfashions.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
CC FASHIONS wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Deze privacyverklaring is aan wijzigingen onderhevig; laatst bijgewerkt 31-05-2018.